Sınıf Eğitimi (Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans)

 Program Hakkında  

◊ Sınıf Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında kurulacaktır. Bu programın açılmasının temel amacı ilkokulda görev yapan Sınıf Öğretmenlerinin ve görev yapacak öğretmen adaylarının mesleklerinde uzmanlaşmasına, çalışma saatleri dışında mesleki gelişimlerini yapmalarına, alanındaki yeni araştırmaları araştırma becerisini geliştirme ve kişisel gelişimlerini sağlamalarına imkan yaratmaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, evrensel ve milli değerler ışığında günümüz şartlarına uyum sağlayan alanında uzmanlaşmış Sınıf Öğretmeni yetiştirmektir. Birçok alanı içeren, adeta disiplinlerarası nitelik taşıyan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları bilgi, beceri düzeylerini artırarak kendi alanlarındaki güncel bilgilere ulaşmalarını ve mesleki gelişimlerini sürekli hale getirmelerini amaçlamaktadır. Açılması planlanan bu program eğitimin temel unsurlarından biri olan sınıf öğretmenlerinin niteliğine önemli katkılar sağlayabilir. Sınıf Eğitimi Bilim Dalı, hizmet içinde öğretmenlerin gelişimlerine katkıda bulunmanın yanında sınıf öğretmeni mezunlarına ve sınıf öğretmenlerine kariyer yapabilme imkânı sunmaktadır.

- Sınıf Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmak.
- Lisans mezuniyet ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak belirlenen kontenjana göre öğrenci kaydı alınacaktır.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Devlet Okullarında veya Özel Okullarda öğretmenlik yapmakta olduğunu belgelendirmelidir.

Sınıf Eğitimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programına alan dışından öğrenci alımı yapılmayacaktır.


◊ Yeterlilik Koşulları
Sınıf Eğitimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmesi için en az 10 (2 zorunlu + 8 seçmeli) yüksek lisans dersinden (60 AKTS) başarılı olması ve dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.


◊ Önceki Öğrenim
Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.


◊ Program Yeterlilikleri

1- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2- Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4- Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5- Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6- Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.
7- Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.
8- Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.
9- Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
10- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.
11- Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.
17- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.
18- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.


◊ Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.
◊ Bölüm AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Burcu ŞENLER
 Program Ders Kataloğu İçin ⇒ Sınıf Eğitimi (Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans) Ders Kataloğu
 

SINIF EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  
1. YARIYIL  

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U K AKTS İndir

TSE 8001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Scientific Research Methods and Ethics Z 3 0 3 6
                 
TSE 8003 Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik Basic Statistics in Social Sciences Z 3 0 3 6
                 
TSE8501 Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları Teacher Assisted Teaching Applications S 3 0 3 6
                 
TSE8503 Çocuk Literatürü ve Okuma ve Yazma Eğtimine Entegrasyonu Children's Literature and Its integration into Literacy S 3 0 3 6
                 
TSE8505 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar New Approaches to Teaching Life Science, and Social Studies S 3 0 3 6
                 
TSE8507 İlkokulda Dinleme Eğitimi Listening Education in Primary Schools S 3 0 3 6
                 
TSE8509 İlkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi Realistic Mathematics Education in Elementary Education S 3 0 3 6
                 
TSE8511 İlkokulda Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Contemporary Issues in Science Education S 3 0 3 6
                 
TSE8513 Öğrenme-Öğretim Kuram ve Yaklaşımları Theories and Approaches to Learning and Teaching S 3 0 3 6
                 
TSE8515 İlkokulda Drama Uygulamaları Drama Applications in Primary School S 3 0 3 6
                 
TSE8517 Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri Human Relations in School of Management and Administration S 3 0 3 6
                 
TSE8519 İlkokulda Fen Bilimleri Kavramlarının Öğretimi ve Kavram Yanılgıları Teaching Science Concepts and Misconceptions in Primary School S 3 0 3 6

2. YARIYIL  
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U K AKTS  

TSE8502 Çocuğun Okuma Eğitimine Ailenin Etkin Katılımı Family Involvement in Children’s Reading Education S 3 0 3 6
                 
TSE8504 İlkokulda Değerler Eğitimi Values Education at Elementary S 3 0 3 6
                 
TSE8506 İlkokulda Özdüzenlemeli Fen Bilimleri Öğretimi Scinece Teaching with Self-regulation in Primary School S 3 0 3 6
                 
TSE8508 İlkokulda Üst-Düzey Düşünme Higher Order Thinking in Elementary Education S 3 0 3 6
                 
TSE8510 İlkokulda Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar New Approach Teaching Mathematic In Elementary Education and Basic Problems S 3 0 3 6
                 
TSE8512 İlkokulda Okuma ve Yazma Eğitimi Reading and Writing Education in Primary School S 3 0 3 6
                 
TSE8514 Okullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler Game and Physical Activities at Schools S 3 0 3 6
                 
TSE8516 Uzaktan Eğitim Uygulamaları Distance Education Applications S 3 0 3 6
                 
TSE8518 İlkokulda Program Geliştirme Yaklaşımları Approaches to Curriculum Development in Primary Education S 3 0 3 6
                 
TSE8520 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Problems and Solution Offers in Teaching Social Studies and Life Science S 3 0 3 6
                 
TSE8522 İlkokulda Konuşma Eğitimi Speaking Education in Primary Schools S 3 0 3 6

3. YARIYIL  
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U K AKTS  

TSE 8000 Dönem Projesi Term Project Z 0 0 0 30
                 
 
 Öğretim Üyeleri  

Prof.Dr. Sabri SİDEKLİ
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
ssidekli@mu.edu.tr
0252 211 3090 - 3189
  Prof.Dr. Kasım YILDIRIM
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
◊ kasimyildirim@mu.edu.tr
◊ 0252 211 5022

Prof.Dr. Süleyman CAN
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
scan@mu.edu.tr
0252 211 1793
  Doç.Dr. Ahmet Şadan ÖKMEN
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
sokmen@mu.edu.tr
0252 211 1469

Doç.Dr. Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
bsenler@mu.edu.tr
0252 211 5489
  Doç.Dr. Sayım AKTAY
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
sayimaktay@mu.edu.tr
0252 211 2225

Doç.Dr. Özkan ÇELİK
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
ocelik@mu.edu.tr
0252 211 3092 - 1799
  Doç.Dr. Emel GÜVEY AKTAY
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
emelguveyaktay@mu.edu.tr
 0252 211 5037
 

 
   
   
>