Öğrenci ve Akademik Danışman Rehberi

 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ VE AKADEMİK DANIŞMAN REHBERİ  
 
Sevgili Öğrencilerimiz ve Kıymetli Öğretim Üyelerimiz;
Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak sizler için kayıt sürecinin başından tez yazım ve savunma süreçlerinin sonuna kadar adım adım takip edebileceğiniz bir rehber oluşturmayı amaçladık. Aşağıda Doktora veya Yüksek Lisans Programlarından herhangi birini kazanan öğrencilerimizin sırasıyla hangi işlemleri gerçekleştirecekleri, Tez yazımları esnasında öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerinin neleri, nasıl yapmaları gerektiği hususunda aşamalı bilgilendirme metinleri ve akış şemaları yer almaktadır. Tüm paydaşlarımıza yararlı olması umuduyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 

 
   DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİ REHBERİ  

 

    Doktora Sürecinin Görsel Rehberini Pdf Halinde Görebilirsiniz...   
 
 Doktora Programını kazandım, şimdi ne yapmalıyım?

Öğrenci Kaydının Yapılması. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kesin kayıt için istenen evraklarla birlikte enstitüye şahsen kayıt yaptırılır.
   
Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBS) Kullanılabilmesi İçin Aktivasyon İşleminin Yapılması. E-posta ve şifre oluşturmak için tıklayınız.
   
ORCID Numarasının Alınması. ORCID numarası almak için tıklayınız.
   
Akademik Danışmanın Belirlenmesi. Danışman Tercih ve Atama Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.
   
  Tebrikler. Ders aşamasına geçebilirsiniz.

 Doktora Ders aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?
 
Ders Kaydının Yapılması. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde her dönem Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı yapılır ve akademik danışman tarafından onaylanır. Dönemde 30 AKTS ders alınır. Ders döneminde alınması gereken toplam 8 dersten en fazla 4 ders (%50'sini geçmeyecek şekilde) akademik danışmanın verdiği derslerden seçilebilir.
    
Derslere Devam. Derslerden başarılı olunabilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, uygulama derslerinin en az %80'ine katılım sağlanmalı ve dersin yarıyıl sonu başarı notu en az CB olmalıdır. Seminer dersinden başarılı olunabilmesi için seminer sunumu yapılmalıdır. Seminer sunumu sonrasında Seminer Değerlendirme Formu doldurulmalı (2 adet) ve ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine teslim edilmelidir.
   
 
En az 8 dersi ve Seminer dersini başarıyla tamamladınız ve Genel Not Ortalamanız 3.00 ve üzerinde mi?
 Cevabınız Evet ise tebrikler Doktora Yeterlilik Aşamasına geçtiniz.
 Cevabınız Hayır ise 4 Yarıyılı (2 Yıl) tamamladınız mı? (Bilimsel hazırlık hariç)
 Cevabınız Evet ise Enstitü ile ilişiğiniz kesilir.
 Cevabınız Hayır ise 1. adımdan itibaren süreci tekrarlayınız.

Önemli Uyarı: İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00 dan az olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Doktora Yeterlilik aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?
 
Doktora Yeterliliğe Hazırlık Dersinin Alınması. Doktora Yeterliliğe Hazırlık dersi alınır ve dönem bitmeden en az 1 ay öncesinden Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Atama Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine teslim edilir. Doktora Yeterlilik Jürisi en az 2'si diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dahil 5 öğretim üyesinden oluşur.
   


 
Doktora Yeterlilik Jürisinin Belirlenmesi. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından doktora yeterlilik sınavı jürisi, sınavın yapılacağı yer, saat ve tarih onaylanır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yer, tarih ve saatte doktora yeterlilik yazılı ve sözlü sınavları yapılmalıdır.
    
Doktora Yeterlilik Sınavının Yapılması. Doktora Yeterlilik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarısız olanlar (75 puan altı alanlar) sözlü sınavına alınmazlar. Koşulları yerine getirdiği halde ilgili dönemde yeterlilik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlilik sınavının sonunda Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu doldurulur ve 3 gün içerisinde ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.
    
Yeterlilik sınavı sonucunuz,
 Başarılı ise tebrikler, Tez Aşamasına geçebilirsiniz. Enstitü tarafından Başarılı olduğu onaylanan öğrencinin 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesinin oluşturulması gerektiği ile ilgili kararı ilgili Ana Bilim Dalına iletilir.
 Başarısız ise 2. kez mi başarısız oldunuz?
 Cevabınız Evet ise Enstitü ile ilişiğiniz kesilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde yeterlik sınavına iki defa girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 Cevabınız Hayır ise 1. adımdan itibaren süreci tekrarlayınız.

 Doktora Tez aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?
 
Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi. Doktora yeterlilik sınavından başarılı olunan tarihten itibaren 1 ay içerisinde, tez danışmanı tarafından Tez İzleme Komitesi Atama Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığınca Enstitüye iletilir. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 1'i danışman olmak üzere 3 öğretim üyesinden oluşan Tez İzleme Komitesi atanır. Tez İzleme Komitesinde ilgili Ana Bilim Dalı içinden ve dışından 1'er üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Tez izleme komitesi sunumlarında Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile video konferans sistemi kullanılarak sunuma katılabilir.
   
Tez Önerisi Hazırlık Dersinin Alınması. Tez Önerisine Hazırlık dersi alınır, Doktora Tez Konusu Öneri Formu ile tez önerisi hazırlanır ve Akademik Danışmanın uygun görüşü alınır.
   
 
Tez Önerisi Savunma Tarihini Belirleme. İlgili dönem bitmeden doktora tez önerisi savunma tarihi belirlenip Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Öğrenci tarafından, belirlenen tez önerisi savunma tarihinden 15 gün önce Tez İzleme Komitesi üyelerine yazılı rapor teslim edilir. Doktora tez önerisi savunmasından önce 1'er adet Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak ve Katılım Formları ve 3 adet Doktora Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formları çıktı olarak alınmalıdır.
    
Doktora Tez Önerisi Savunması. Belirlenen yer, tarih ve saatte tez önerisinin savunması yapılır. Savunma sonunda Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak ve Katılım Formları, Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formları ve Doktora Tez Konusu Öneri Formu ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla 3 gün içerisinde Enstitüye gönderilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 6 ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.
   


 
Tez Önerisi Savunma Sonucu,
 Kabul ise tebrikler tez önerinizi başarıyla savundunuz. Bu aşamadan sonra, sonraki iki aşama olan tez uygulama çalışmaları için gerekli izinlerin alınması ve TİK dönemi aşamalarını paralel olarak yürütmelisiniz. Etik Kurul İzin Belgesi alındıktan sonra Enstitüye elden teslim edilmelidir.
 Düzeltme ise düzeltme için 1 ay süre verilir ve savunmanın yeniden yapılması için 3. adımdan süreç tekrarlanır.
 Red ise tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır (3. adımdan itibaren süreç tekrarlanır). Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Akademik Danışman değişikliği yapılacaksa Akademik Danışman Değişikliği Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye ulaştırılır.

 Doktora Tez Uygulama çalışmaları için gerekli izinleri nasıl alabilirim? 
Etik Kurulu Başvurusunun Yapılması. Etik Kurul İzin Belgesi almak için Etik Kurula başvuru yapılır. Tez önerisinin onaylanabilmesi için Etik Kurul Onay Belgesi alındıktan sonra Enstitüye teslim edilmelidir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
   

 
Tezin YÖK Ulusal Tez Merkezine Kaydedilmesi. YÖK Ulusal Tez Merkezine ORCID numarası ve tez bilgileri kaydedilir. Kayıt işleminin sonunda tez referans numarası alınır.
   

 
Uygulama İzinleri İçin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başvurusunun Yapılması. Tez uygulama çalışmaları MEB'e bağlı bir kurumda yapılacaksa izin almak için MEB izin başvurusu yapılır. Başvuru öncesinde, Etik Kurul Kararı ve Tez önerisinin kabulünü içeren Enstitü Yönetim Kurulu Kararının alınmış olması gereklidir.
   
Uygulama İzinlerinin Alınması İçin Enstitüye Başvuru Yapılması. Uygulama izinlerinin alınması için gerekli dilekçe ve ekleri ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye ulaştırılır.
   
Tez Uygulama Çalışmalarının Yapılması. Enstitü tarafından gerekli uygulama izinleri alındıktan sonra tarafınıza bilgi verilecektir. Buna istinaden tez uygulama çalışmaları ilgili kurum ya da kurumlarda yapılır.

 Doktora TİK dönemindeyim, şimdi ne yapmalıyım?
 
Tez İzleme Komitesinin Toplanması. Tez İzleme Komitesi danışmanın çağrısı ile Ocak-Haziran dönemi için 1, Temmuz-Aralık dönemi için 1 kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Tez savunmasına kadar en az 3 TİK toplantısı düzenlenmelidir. Her toplantı öncesinde Tez İzleme Komitesi Toplantısı Tarih Bildirim Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine teslim edilir.
    
TİK Toplantı Öncesi. TİK toplantı tarihinden en az 1 ay önce öğrenci tarafından Tez Çalışması Ara Değerlendirme Raporu hazırlanır ve TİK üyelerine verilir. Toplantı öncesinde, 1 adet Tez İzleme Komitesi Toplantısı Tutanağı Formu ve üye sayısı kadar Tez İzleme Komitesi Üyeleri İçin Doktora Ara Gelişme Raporu Değerlendirme Formu çıktısı alınır.
    
TİK Toplantısının Yapılması. Öğrenci tarafından TİK üyelerine, o ana kadar yapılan çalışmalar ile sonuçlarının ayrıntılı sunumu ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı ile ilgili sunum yapılır. Toplantı sonrasında Tez İzleme Komitesi Toplantısı Tutanağı Formu ve Tez İzleme Komitesi Üyeleri İçin Doktora Ara Gelişme Raporu Değerlendirme Formları ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığınca Enstitüye gönderilir. Tutanak ve raporların dönem sonuna kadar Enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönemde başarısız kabul edilir.
   
 
TİK toplantısı sonucu,
 Başarılı ise ve başarılı olunan TİK sayısı 3 ise Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak Enstitü Tez Yazım Şablonu üzerinde tezinizi yazıp, Tez Savunması aşamasına geçebilirsiniz. Başarılı olunan TİK sayısı 3 değilse süreç 1. adımdan itibaren tekrar edilmelidir.
 Başarısız ise süreç 1. adımdan itibaren tekrar edilmelidir. Ancak, üst üste 2 kez ya da aralıklı olarak 3 kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 Doktora Tez Savunma aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?
 
Tez Savunması İçin Gerekli Yayın Şartının Sağlanması. SCI, SSCI, Arts & Humanities Citation Index, SCI-Expanded kapsamında olan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından Eğitim Bilimleri Temel Alanında kabul edilmiş olan alan indekslerinde taranan dergilerde (Isı Database'e giren indeksler, Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List) ya da ULAKBİM veri tabanında yer alan ulusal hakemli dergilerde kabul edilmiş/yayınlanmış en az 1 makale ve Ulusal veya Uluslararası Kongre ve Sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde poster veya sözlü sunulmuş en az 1 bildiri yapılmalıdır.
Bu yayınların doktora kayıt tarihinden sonra yapılması ve yayınları öğrencinin kendisi veya danışmanı ile birlikte yapması, bu yayınlarda öğrencinin 1. veya 2. yazar olması şarttır.
Yüksek lisans tezinden üretilen yayınlar bu kapsamda değerlendirilmez.
   
 
Yayın şartlarının sağlanmasından sonra, Danışmanın olumlu görüşü ile tezin tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığına ilişkin dilekçesi, Jüri Atama Formu, yayın şartlarının sağladığına ilişkin kanıtlarıyla birlikte makale (makale ve derginin endekste tarandığını kanıtlayan belge) ve bildirinin (bildirinin sunulduğuna dair katılım belgesi ve varsa bildiri özet kitapçığının ilgili sayfası) pdf hali, İntihal Raporu Dilekçesi ve teze ilişkin İntihal Yazılım Programı Raporu (en fazla %20 olmalı) tez savunma tarihinden en geç 1 ay önce ilgili ABD aracılığıyla Enstitüye gönderilir ve aynı zamanda Tezin pdf hali ebetez@mu.edu.tr adresine savunma öncesi tez açıklaması ile gönderilir. Jüri, 3'ü TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az 2'si başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil 5 öğretim üyesinden (asıl) ve 2 yedek üyeden (1'i kurum dışından olmak üzere) oluşur.
    
Tez Savunma Tarihinin Belirlenmesi. Doktora tez savunma sınavı jürisi, sınav yeri, saati ve şekli Enstitü Yönetim Kurulunca (EYK) belirlenir. EYK tarafından belirlenen jüri üyelerine, Enstitü tarafından tezin pdf hali ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu e-posta olarak gönderilir.
Akademik Danışman tarafından savunma tarihinden en az 1 hafta önce tez savunması olacağına ilişkin duyuru yapılması için ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine bilgi verilir.
   
 
Tez Savunmasının Yapılması. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tarihi ve saati kesinleştirilen savunulacak teze ait Jüri İletişim Bilgileri Formu ve Doktora Tez Savunma Jüri Üyeleri İçin Doktora Tezi Değerlendirme Formları ilgili alanları (Değerlendirme formu için yalnızca tablo içindeki teze ve juri üyesine ait bilgiler dolsurulacaktır.) doldurularak EYK karar tarihini takiben 3 iş günü içerisinde ebetez@mu.edu.tr adresine Doktora tez öğrencisi veya Akdemik Danışmanı tarafından e-posta yoluyla gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilen tarih, saat ve yerde toplanılır ve tez savunması yapılır. Savunma dinleyicilere açık yapılır. Savunma sonrasında Juri üyeleri tarafından onaylanmış olan Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu ve Katılım Formları ile Doktora Tez Savunma Jüri Üyeleri İçin Doktora Tezi Değerlendirme Formları Akademik Danışman tarafından ilgili Ana Bilim Dalı sekreterliğine teslim edilir. Tutanaklar 3 gün, tez savunmasının video konferans sistemi ile yapılması halinde 10 gün içerisinde Enstitüye gönderilir. Savunma öncesinde aşağıdaki belgelerin çıktısı alınmalıdır:
⇒ 4 adet Jüri Onay Sayfası (Tez Yazım Şablonundan alınabilir, tez basımında kullanılmak üzere savunma sonrasında öğrencide kalmalıdır.)
⇒ Jüri sayısı kadar Doktora Tez Savunma Jüri Üyeleri İçin Doktora Tezi Değerlendirme Formu
⇒ 1 adet Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu ve Katılım Formu
    
Tez Savunma Sonucu:
 Kabul/Başarılı ise tebrikler, tez savunmanızı başarıyla tamamladınız. Bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
 Düzeltme ise 6 ay içerisinde düzeltmeler yapılır ve süreç 2. adımdan itibaren tekrarlanıp tez aynı jüri önünde yeniden savunulur. Savunmaya mazeretsiz katılmayan öğrencinin tezi Red kararı almış sayılır.
 Red/Başarısız ise Enstitü ile ilişiğiniz kesilir.

 Doktora tezimi başarıyla savundum, şimdi ne yapmalıyım?

 
Tezin İlk Kontrolü. Akademik Danışman tarafından doldurulan ve imzalanan Tez Teslimi Danışman Kontrol Formu (Danışman imzalı olmalı ve pdf olarak taratılmalı) ile birlikte tezin pdf hali, öğrenci tarafından Enstitünün ebetez@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilir (Öğrenci adı soyadı, numarası, cep telefonu, tez ismi, Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı bilgileri e-postada yer almalı; istenen belgeler e-posta ekinde yer almalıdır).
Tezin Enstitü yazım kılavuzuna uygun olup olmadığı incelenir ve e-posta adresinize bilgilendirme mesajı gönderilir.
   
Teziniz, Enstitü Yazım Kurallarına uygun bulunmadıysa gerekli düzeltmeler yapılır ve 1. adım tekrarlanır. Uygun bulunduysa bir sonraki adıma geçilir.
    
Tez Savunma Tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde İstenilenlerin Öğrenci Tarafından Enstitüye Teslimi. Tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde istenen belgeler Enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.
 
 • ♦ Aşağıdakiler Enstitüye basılı olarak teslim edilmelidir
  • ⇒ Tez Veri Giriş Formu (YÖK Ulusal Tez Merkezinden alınacak).
  • ⇒ 2 adet beyaz karton kapaklı basılı tez (1 tanesi Enstitü için 1 tanesi Akademik Danışman için), Tezlerinin Jüri Onay Safyası ve Etik Beyanı Sayfası ıslak imzalı olmalıdır.
    
 • ♦ Aşağıdaki belgeler dijital olarak Enstitünün ebetez@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. (Öğrenci adı soyadı, numarası, cep telefonu, tez ismi, Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı bilgileri e-postada yer almalı, istenen belgeler e-posta ekinde yer almalıdır).
  • ⇒ Tezin pdf hali (pdf dosyasının ismi Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası ile aynı olmalıdır). Tezin pdf halinde Jüri Onay Sayfası ve Etik Beyanı Sayfasında imza olmamalıdır.
  • ⇒ Özet ve Abstract sayfalarının ayrı ayrı Word belgeleri.
   


 
Mezuniyet Aşaması. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyet kararı verilir ve istenilmesi halinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanır. Doktora programını tamamlayan öğrenciye Enstitü Ana Bilim Dalı programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.
Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.


   TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİ REHBERİ  

 

    Tezli Yüksek Lisans Sürecinin Görsel Rehberini Pdf Halinde Görebilirsiniz...   
 
 Tezli Yüksek Lisans Programını kazandım, şimdi ne yapmalıyım?

Öğrenci Kaydının Yapılması. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kesin kayıt için istenen evraklarla birlikte enstitüye şahsen kayıt yaptırılır.
   
Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBS) Kullanılabilmesi İçin Aktivasyon İşleminin Yapılması. E-posta ve şifre oluşturmak için tıklayınız.
   
ORCID Numarasının Alınması. ORCID numarası almak için tıklayınız.
   
Akademik Danışmanın Belirlenmesi. Danışman Tercih ve Atama Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.
   
  Tebrikler. Ders aşamasına geçebilirsiniz.

 Tezli Yüksek Lisans Ders aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?
 
Ders Kaydının Yapılması. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde her dönem Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı yapılır ve akademik danışman tarafından onaylanır. Dönemde 30 AKTS ders alınır. Ders döneminde alınması gereken toplam 7 dersten en fazla 3 ders (%50'sini geçmeyecek şekilde) akademik danışmanın verdiği derslerden seçilebilir.
    
Derslere Katılım. Derslerden başarılı olunabilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, uygulama derslerinin en az %80'ine katılım sağlanmalı ve dersin yarıyıl sonu başarı notu en az CC olmalıdır. Seminer dersinden başarılı olunabilmesi için seminer sunumu yapılmalıdır. Seminer sunumu sonrasında Seminer Değerlendirme Formu doldurulmalı (2 adet) ve ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine teslim edilmelidir.
    
En az 7 dersi ve Seminer dersini başarıyla tamamladınız ve Genel Not Ortalamanız 2.00 ve üzerinde mi?
 Cevabınız Evet ise tebrikler Tez Aşamasına geçtiniz.
 Cevabınız Hayır ise 4 Yarıyılı (2 Yıl) tamamladınız mı? (Bilimsel hazırlık hariç)
 Cevabınız Evet ise Enstitü ile ilişiğiniz kesilir.
 Cevabınız Hayır ise 1. adımdan itibaren süreci tekrarlayınız.

Önemli Uyarı: İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00 dan az olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Yüksek Lisans Tez aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?

Tez Önerisinin Hazırlanması. Tez Öneri Formuna göre tez önerisi hazırlanır ve Akademik Danışmanın uygun görüşü alınır.
   
Tez Önerisi Sunum Tarihi Belirleme. Akademik Danışman ile birlikte tez önerisi sunum yeri, tarihi ve saati belirlenir. Akademik Danışman tarafından sunum tarihinden 1 hafta önce duyuru yapılması için Enstitüye (ens-egt@mu.edu.tr) ve ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine bilgi verilir.
   
Ana Bilim Dalında Tez Önerisinin Sunumu. Belirlenen tarih ve saatte tez önerisinin sunumu yapılır. Sunum dinleyicilere açık yapılır. Tez Konusu Öneri Formu ve Tez Önerisi Sunumu Katılım Formu doldurulur. Tez Öneri Formu ve diğer formlar ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine teslim edilir.
   
Etik Kurulu Başvurusunun Yapılması. Etik Kurul İzin Belgesi almak için Etik Kurula başvuru yapılır. Tez önerisinin onaylanabilmesi için Etik Kurul Onay Belgesi alındıktan sonra Enstitüye teslim edilmelidir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
   
Tezin YÖK Ulusal Tez Merkezine Kaydedilmesi. YÖK Ulusal Tez Merkezine ORCID numarası ve tez bilgileri kaydedilir. Kayıt işleminin sonunda tez referans numarası alınır.
   
Uygulama İzinleri İçin MEB Başvurusunun Yapılması. Tez uygulama çalışmaları MEB'e bağlı bir kurumda yapılacaksa izin almak için MEB izin başvurusu yapılır. Başvuru öncesinde, Etik Kurul Kararı ve Tez önerisinin kabulünü içeren Enstitü Yönetim Kurulu Kararının alınmış olması gereklidir.
   
Uygulama İzinlerinin Alınması İçin Enstitüye Başvuru Yapılması. Uygulama izinlerinin alınması için gerekli dilekçe ve ekleri ilgili Ana Bilim Dalı Başklanlığı aracılığıyla Enstitüye ulaştırılır.
   
Tez Uygulama Çalışmalarının Yapılması. Enstitü tarafından gerekli uygulama izinleri alındıktan sonra tarafınıza bilgi verilecektir. Buna istinaden tez uygulama çalışmaları ilgili kurum ya da kurumlarda yapılır.
   
Tez Yazımı. Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak Tez Yazım Şablonu üzerinde tez yazılır.
 
  Tebrikler. Tez savunma aşamasına geçebilirsiniz.

 Yüksek Lisans Tez Savunma aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?

Tezin Akademik Danışmana Teslimi. Akademik danışman tezin yazım kılavuzunu uygun olduğuna ve savunulabilir olduğuna karar verir.
   

 
Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Formu, İntihal Raporu Dilekçesi ve eki olan teze ilişkin İntihal Yazılım Programı Raporu (En fazla %20 olmalı) tez savunma tarihinden en geç 1 ay önce Ana Bilim Dalı (ABD) Sekreterliğine teslim edilir ve aynı zamanda tezin pdf hali ebetez@mu.edu.tr adresine savunma öncesi tez açıklaması ile gönderilir. Jüri en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil 3 öğretim üyesinden (asıl) ve 2 yedek üyeden (biri kurum dışından olmak üzere) oluşur. İkinci danışman varsa ve jüriye katılacaksa, asıl jüri üyesi sayısı 5 kişiden oluşur. İkinci danışmanın oy hakkı olmaksızın katılması durumunda ise jüri 3 kişiden oluşur.
   


 
Tez Savunma Tarihinin Belirlenmesi. Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, sınav tarihi, yeri, saati ve şekli Enstitü Yönetim Kurulunca (EYK) belirlenir. EYK tarafından belirlenen jüri üyelerine, Enstitü tarafından tezin pdf hali ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu e-posta olarak gönderilir. Danışman tarafından savunma tarihinden 1 hafta önce duyuru yapılması için ilgili Ana Bilim Dalı Sekreterliğine bilgi verilir.
   
 
Tez Savunmasının Yapılması. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tarihi ve saati kesinleştirilen savunulacak teze ait Jüri İletişim Bilgileri Formu ve Jüri Üyeleri İçin Yüksek Lisans Tezi Değerlendirme Formları ilgili alanları (Değerlendirme formu için yalnızca tablo içindeki teze ve juri üyesine ait bilgiler dolsurulacaktır.) doldurularak EYK karar tarihini takiben 3 iş günü içerisinde ebetez@mu.edu.tr adresine Yüksek Lisans tez öğrencisi veya Akdemik Danışmanı tarafından e-posta yoluyla gönderilir. Jüri üyeleri EYK tarafından kesinleştirilen tarih, saat ve yerde toplanır ve tez savunması yapılır. Savunma dinleyicilere açık yapılır. Savunma sonrasında Akademik Danışman tarafından Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu ve Katılım Formu ile Jüri Üyeleri İçin Yüksek Lisans Tezi Değerlendirme Formları ilgili ABD sekreterliğine teslim edilir. Tutanaklar 3 gün, tez savunmasının video konferans sistemi ile yapılması halinde 10 gün içerisinde Enstitüye gönderilir. Savunma öncesinde aşağıdaki belgelerin çıktısı alınmalıdır:
♦ 4 adet Jüri Onay Sayfası (Tez Yazım Şablonundan alınabilir, tez basımında kullanılmak üzere savunma sonrasında öğrencide kalmalıdır.)
♦ Jüri sayısı kadar Jüri Üyeleri İçin Yüksek Lisans Tezi Değerlendirme Formu
♦ 1 adet Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu ve Katılım Formu
   
 
Tez Savunma Sonucu:
 •  Kabul/Başarılı ise tebrikler, tez savunmanızı başarıyla tamamladınız. Bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
 •  Düzeltme ise 3 ay içerisinde düzeltmeler yapılır ve süreç 1. adımdan itibaren tekrarlanıp tez aynı jüri önünde yeniden savunulur. Savunmaya mazeretsiz katılmayan öğrencinin tezi Red kararı almış sayılır.
 •  Red/Başarısız ise Enstitü ile ilişiğiniz kesilir.

 Yüksek Lisans tezimi başarıyla savundum, şimdi ne yapmalıyım?


 
Tezin İlk Kontrolü. Akademik Danışman tarafından doldurulan ve imzalanan Tez Teslimi Danışman Kontrol Formu (Danışman imzalı olmalı ve pdf olarak taratılmalı) ile birlikte tezin pdf hali, öğrenci tarafından Enstitünün ebetez@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilir (Öğrenci adı soyadı, numarası, cep telefonu, tez ismi, Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı bilgileri e-postada yer almalı; istenen belgeler e-posta ekinde yer almalıdır). Tezin Enstitü yazım kılavuzuna uygun olup olmadığı incelenir ve e-posta adresinize bilgilendirme mesajı gönderilir.
   
Teziniz, Enstitü Yazım Kurallarına uygun bulunmadıysa gerekli düzeltmeler yapılır ve 1. adım tekrarlanır. Uygun bulunduysa bir sonraki adıma geçilir.
    
Tez Savunma Tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde İstenilenlerin Öğrenci Tarafından Enstitüye Teslimi. Tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde istenen belgeler Enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • ♦ Aşağıdakiler Enstitüye basılı olarak teslim edilmelidir
  • ⇒ Tez Veri Giriş Formu (YÖK Ulusal Tez Merkezinden alınacak).
  • ⇒ 2 adet beyaz karton kapaklı basılı tez (1 tanesi Enstitü için 1 tanesi Akademik Danışman için), Tezlerinin Jüri Onay Safyası ve Etik Beyanı Sayfası ıslak imzalı olmalıdır.
    
 • ♦ Aşağıdaki belgeler dijital olarak Enstitünün ebetez@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. (Öğrenci adı soyadı, numarası, cep telefonu, tez ismi, Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı bilgileri e-postada yer almalı, istenen belgeler e-posta ekinde yer almalıdır).
  • ⇒ Tezin pdf hali (pdf dosyasının ismi Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası ile aynı olmalıdır). Tezin pdf halinde Jüri Onay Sayfası ve Etik Beyanı Sayfasında imza olmamalıdır.
  • ⇒ Özet ve Abstract sayfalarının ayrı ayrı Word belgeleri.
   


 
Mezuniyet Aşaması. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyet kararı verilir ve istenilmesi halinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanır. Doktora programını tamamlayan öğrenciye Enstitü Ana Bilim Dalı programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.
Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.


   TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİ REHBERİ  

 

    Tezsiz Yüksek Lisans Sürecinin Görsel Rehberini Pdf Halinde Görebilirsiniz...   
 
 Tezsiz Yüksek Lisans Programını kazandım, şimdi ne yapmalıyım?

Öğrenci Kaydının Yapılması. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kesin kayıt için istenen evraklarla birlikte enstitüye şahsen kayıt yaptırılır.
   
Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBS) Kullanılabilmesi İçin Aktivasyon İşleminin Yapılması. E-posta ve şifre oluşturmak için tıklayınız.
   
Akademik Danışmanın Belirlenmesi. Danışman Tercih ve Atama Formu doldurulur ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.
   
  Tebrikler. Ders aşamasına geçebilirsiniz.

 Tezsiz Yüksek Lisans Ders aşamasındayım, şimdi ne yapmalıyım?
 
Ders Kaydının Yapılması. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde her dönem Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı yapılır ve akademik danışman tarafından onaylanır. Dönemde 30 AKTS ders alınır. Ders döneminde alınması gereken toplam 10 dersten en fazla 5 ders (%50'sini geçmeyecek şekilde) akademik danışmanın verdiği derslerden seçilebilir.
   
 
Derslere Katılım. Derslerden başarılı olunabilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, uygulama derslerinin en az %80'ine katılım sağlanmalı ve dersin yarıyıl sonu başarı notu en az CC olmalıdır. Seminer dersinden başarılı olunabilmesi için seminer sunumu yapılmalıdır. Dönem Projesi dersinden başarısız olunması halinde 3 ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınav yapılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
   
 
En az 10 dersi ve Dönem Projesi dersini başarıyla tamamladınız ve Genel Not Ortalamanız 2.00 ve üzerinde mi?
 Cevabınız Evet ise tebrikler mezun aşamasındasınız. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyet kararı verilir ve istenilmesi halinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu Enstitü Ana Bilim Dalı / Enstitü Ana Sanat Dalı programının onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Cevabınız Hayır ise 3 Yarıyılı (Bilimsel hazırlık hariç) tamamladınız mı?
 Cevabınız Evet ise Enstitü ile ilişiğiniz kesilir.
 Cevabınız Hayır ise 1. adımdan itibaren süreci tekrarlayınız.

Önemli Uyarı: İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00 dan az olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


>