Temel Politika ve Önceliklerimiz

 
 Temel Politika ve Önceliklerimiz  

Enstitümüzün temel politika ve öncelikleri şu şekilde sıralanabilir:
 
- Eğitim sistemimizin her düzeyindeki eğitim-öğretim etkinliklerine yönelik bilimsel araştırmaları destekleyerek eğitimin niteliğine katkıda bulunmak,
- Disiplinlerarası ve multi-disipliner çalışmaları özendiren programlara öncelik vermek,
- Eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,
- Nitelikli bilimsel yayınların hazırlanmasını ve uluslararası dergilerde yayımlanmasını desteklemek,
- Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerini sağlayıcı yönde ortam hazırlamak ve etkinlikler düzenlemek,
- Öğretim üyelerinin sayısını ve ders yüklerini dikkate alarak yeni programlar açmak veya açılmış programları sürdürmek,
- Uzaktan eğitim ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisansüstü eğitimi yaygınlaştırmak,
- İdari hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için yeterli ve işlevsel mekânlar hazırlamak,
- İdari ve akademik personelin iş doyumunu artırıcı ve personeli güdüleyici stratejiler geliştirmek.
 

 
>